Adatvédelmi irányelvek

Hatályos: 2021.11.02.

1. A tájékoztató tárgya

Jelen tájékoztatóban az MW-Elektroker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) nyilatkozik, miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a www.mwe.hu webhely felhasználóiról, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja esetlegesen harmadik felek rendelkezésére feldolgozásra.

2. Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Adatkezelőnek minősül például az MW-Elektroker Kft.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelésnek minősül, például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt. amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.

Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.

Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videofelvétel is.

Felhasználó: a www.mwe.hu honlap látogatói.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).

Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó), stb.

3. Alkalmazott jogszabályok

Cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA ),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.), rendelkezései alapján

4. Adatkezelő

Cégnév: MW-Elektroker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6500 Baja, Kőris köz 2.
Cégjegyzékszám: 03 09 135297
Adószám: 27400733-2-03
Képviselő: Kalmár Balázs (ügyvezető)
Elérhetőség: iroda@mwe.hu; +36 (30) 095 2340
Honlap: www.mwe.hu vagy www.mwelektroker.hu (mely minden esetben átirányít az mwe.hu oldalra)

Az MW-Elektroker Kft. tárhely-szolgáltatója

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Weboldal: www.mhosting.hu

5. Általános rendelkezések

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó hozzájárulását az előírások szerint, figyelmüket az adatkezelés tényére felhívva kérjük, ahhoz önkéntes módon járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés célja: űrlapok üzemeltetése kapcsolatfelvételi célból, analitika, marketing, látogatói statisztikák készítése, online HR-menedzsment

Adatkezelés módja: automatikus és nem automatikus

6. Kezelt személyes adatok köre

Ha a felhasználó a www.mwe.hu honlapot látogatja, és hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az adatkezelő (vagy az általa használt adatfeldolgozó) jogszerűen kezdheti meg a releváns és szükséges adatok gyűjtését.

Az érintettek önkéntesen a következő adataikat adják meg a www.mwe.hu honlap használata közben:

a, a kapcsolatfelvételi űrlapok, chat használatánál olyan adatok begyűjtése történhet meg, mint: teljes név, e-mail cím, képviselt cég neve, telefonszám, kuponkódok, fájlmellékletek és az üzenetküldés oka és célja. Ezen adatokat a beküldéstől számított egy évig, indokolt esetben (pl. szerződéskötés, megvalósuló üzlet) tovább tároljuk a jogszabályi kereteknek megfelelően.

b, statisztikai céllal a külső adatkezelő(k) olyan adatokat gyűjtenek és kezelnek, mint látogatók száma, látogatás hossza, megtekintett oldalak, használt operációs rendszer és böngésző, lokalizációs adatok (alacsony pontossággal). Ezek az adatok külső szolgáltatóhoz kerülnek feldolgozásra továbbításra (l. tájékoztató 7. pont), tárolásuk a külső szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint történik a jogszabályi kereteknek megfelelően.

c, álláshirdetésre jelentkezésnél a következő adatok kerülhetnek megadásra: fájlmellékletként önéletrajz, teljes név, lakhely, születési idő, végzettség, nettó bérigény, telefonszám és e-mail elérhetőség. A beérkező jelentkezéseket a jelentkezési időszak lezárultát követő 1 hónapig, indokolt esetben (pl. munkaszerződés aláírása) tovább kerülhetnek megőrzésre, a jogszabályokban meghatározott keretek szerint.

d, hírlevél-feliratkozásnál a feliratkozó érintett teljes nevét, illetve e-mail elérhetőségét tároljuk. A levelezőlistára az  e-maileket belső hálózatról, külső szolgáltató igénybevétele nélkül küldjük. Az adatokat a feliratkozás visszavonásáig megőrizzük. Az érintett bármikor leiratkozhat a levelezőlistáról, mely nem jelenti személyes adatainak teljes törlését.

7. Adatfeldolgozók igénybevétele

A www.mwe.hu webhelyen az érintettek által aktív vagy passzív módon megadott információkat az adatkezelő harmadik félnek továbbíthatja feldolgozásra. Az adatkezelő a www.mwe.hu honlapon megadott adatok feldolgozásához a következő külső szolgáltatókat veszi, illetve veheti igénybe:

Facebook Customer Chat
Tulajdonos: Facebook Inc.
Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, U.S.NIF: B-98767551
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google LLC
Tulajdonos:  Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Statisztikai, illetve marketing célú adatgyűjtő és szolgáltatók

Google Marketing Platform
Tulajdonos:  Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Facebook Pixel szolgáltatás
Tulajdonos: Facebook Inc.
Székhely:1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, U.S.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/

NATURASOFT Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: NATURASOFT Magyarország Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 11.
Cégjegyzékszám:      01-09-870298
Adószám: 13730934-2-43
Adatkezelési tájékoztató: https://www.naturasoft.hu/adatvedelem.php

QUEEN-TAX Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 7.
Cégjegyzékszám: 03-09-124369
Adószám: 23879793-2-03
Adatkezelési tájékoztató: http://www.palkerti.hu/adatvedelem

8. Süti szabályzat

A látogatókat minden esetben tájékoztatjuk arról, hogy a www.mwe.hu böngészése közben sütiket helyezünk el a számítógépén a weboldal helyes működése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai adatgyűjtés céljából. Az elfogadás után is bármikor módosíthatóak a beállítások a láblécben lévő „Süti beállítások” gombon, ahol a tárolt sütikről is bővebb tájékoztatás tekinthető meg.

A munkamenet sütik a munkamenet végén automatikusan törlésre kerülnek, az állandó sütik érvényességük lejárta után törlődnek. A látogatók a sütiket bármikor törölhetik a böngészőjükből, ennek módját a használt böngésző súgójában megtalálhatja.

Típus Leírás Cél Érvényesség
Feltétlenül szükséges sütik Olyan sütik, amelyek a honlap alapvető működéséhez elengedhetetlenek. Honlap működésének biztosítása 1 év
Funkcionális sütik A Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatásokat használja anonim információk gyűjtésére, mint például az oldal látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. visszatérő látogatók. Új session-ök és látogatók azonosítása 2 év
Kiegészítő sütik nem alapvető fontosságú, de az oldalon használt szolgáltatások által generált sütik Szolgáltatás színvonalának növelése Session

9. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelésre továbbított adatokat tájékoztató 6. pontjában meghatározott ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Külső szolgáltatók más időtartamokat alkalmazhatnak.

10. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A kérelem benyújtási helye: developer@mwelektroker.hu e-mail címen, amelyben fel kell tüntetni: a kérelem feladóját, a kérelem célját (tájékoztatás, helyesbítés, törlés). A törlési kérelmet indokolni nem kell.

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11. Jogorvoslat

Kérjük tisztelt látogatóinkat, amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő MW-Elektroker Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetet kivizsgálhassuk, és az esetlegesen jogsértő állapotot megszüntethessük.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az Adatvédelmi és Információs Hatóságtól:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ügyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

12. A tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen dokumentum módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.mwe.hu/adatvedelem weboldalon történik meg.